Fontos információk

Kedves leendő óvodások, bölcsődések és Szülők!

2024. április 17-én 10.00 és 11.00 óra között tartjuk Bekukucskáló délelőttünket az óvodában. Elsőként megtekinthetik a csoportokat majd az udvaron egy közös körjátékozásra hívunk mindenkit!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az óvoda bölcsőde dolgozói

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLAKEZDÉS HALASZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Az Oktatási Hivatal a szülő (gyám) kérelmére engedélyezheti, hogy egy tanköteles korba lépő, tehát 2017.09.01 és 2018.08.31. között született gyermek még egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön.

Ugyanígy az Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek hatéves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait. A korábbi iskolakezdés azon gyermekek esetében merülhet fel, akik 2018.09.01 és 2019.08.31. között születtek.

Határidő: A kérelmeket 2024. január 18-áig lehet benyújtani. Kérjük, fokozottan ügyeljen a határidő betartására.

A kéreleműrlap már 2023. december 28-tól a kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig elérhető lesz az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A Kormány által elrendelt téli igazgatási szünet (2023. december 27. és 2024. január 01. közötti időszak) a kérelmek benyújtását nem érinti, viszont azok feldolgozására és az ügyintézés megkezdésére csak az igazgatási szünetet követő első munkanapon (2024. január 02.) kerül sor.

Figyelem! Az iskolakezdés halasztását legfeljebb egy alkalommal (egy nevelési évre) lehet kérni.

Figyelem! Az Oktatási Hivatal döntése kötelező érvényű, a szülő később nem kérheti annak visszavonását, vagy megváltoztatását.

Ha a szülő 2024. január 18-ig megkapja a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakértői véleményt, melyben szerepel, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, nem kell kérelmet benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ilyenkor a szakértői véleményt csak az óvodában kell bemutatni. Minden más esetben kérelmet kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz.

Kérelmező: A kérelmet a szülő/gyám, vagy szülői kérelem hiányá- ban a gyámhatóság nyújthatja be.

A kérelem mellékletei: A kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl. óvodai fejlődési napló, szakorvosi igazolás, pedagógiai vélemény.

Szükség esetén a gyermek iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében az Oktatási Hivatal gondoskodik pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről.

A kérelem beküldése: –  az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) ügyfélkapus azonosítással elérhető elektronikus felületen keresztül elektronikus úton (mely teljesen ingyenes, ráadásul gyors és biztonságos ügyintézést tesz lehetővé),

VAGY –  a kinyomtatott és aláírt papír alapú kérelmet postai úton, postacím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982.

A kérelmet nem lehet e-mailben beküldeni!

A részletes tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható.

www.oktatas.hu / Köznevelés / Tankötelezettség /

Tankötelezettség-kezdési időpont halasztása

www.oktatas.hu / Köznevelés / Tankötelezettség /

Tankötelezettség korábbi megkezdése

 

 

Óvodai felmentés a 4 évet be nem töltött gyermekek részére

Jogszabály:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8.§  (2) bekezdése értelmében: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/B. §-a alapján „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.”

Nyomtatvány:  A mellékelt pdf.-ből érhető el.

Benyújtás módja:

postán és személyesen: Keszthelyi Járási Hivatal, 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42.
ügyfélkapun keresztül: e-papíron

Nagyon fontos, hogy:

a jogszabály csak április 15-éig engedi az óvodai felmentési kérelem benyújtását, tehát ha a bölcsőde, vagy védőnő, vagy szülő kérdésesnek tartja, hogy a gyermek érett lesz-e az óvoda megkezdésére, vagy egyéb tényező miatt bizonytalan, járjon-e a gyermek óvodába 3. éve betöltése után, úgy inkább kérelmezzék a felmentést április 15-éig, mert utána nincs már mód ezt kérni, viszont ha mégis szeretnék a gyermeket a felmentés ellenére óvodába vinni, annak nincs akadálya, engedi a jogszabály,
a felmentett gyermek szülője a nevelési év közben is kérheti a gyermek felvételét az óvoda vezetőjénél,
mindkét szülő aláírása szükséges a letöltött nyomtatványon,
amennyiben tartós beteg, SNI-s a gyermek, akkor is óvodaköteles, a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vagy más specifikus szakszolgálat szakértői bizottsága jelöl ki a gyermek fejlesztésének megfelelő intézményt számára,
a kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény, vagy a járási hivatal határozata alapján értesíti az Oktatási Hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
Szükséges a védőnői és az óvodavezetői véleményt is benyújtani:

A védőnői, és / vagy óvodavezetői nyilatkozatot külön lapon kell csatolni, melyet a szülő nyújt majd be csatolmányként a saját nyomtatványával együtt.

Felmentés iránti kérelem kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól_1